De ANBO intimideert oud ANBO-leden
Op 10 juli j.l. ontving de FASv verontrustende berichten van de Ouderenvereniging Deventer.
Verschillende leden van deze vereniging ontvingen een brief van de ANBO. Strekking: u
moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te
behouden.
In paniek belden ze met het secretariaat, dat contact opnam met de FASv. De tekst van de
ANBO-brief is in de ogen van de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in
strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden.
Voor de volledige tekst van de ANBO-brief verwijs ik naar bijgevoegde (geanonimiseerde)
kopie.

De tekst was intimiderend.
De ANBO stelt dat alleen leden van de ANBO korting op de zorgpremie kunnen krijgen. Dit is
onjuist. Leden van de Ouderenvereniging Deventer dachten op basis van die stelling dat ze
de korting bij verzekeraar Salland slechts kunnen behouden als ze opnieuw lid worden van
de ANBO. Dit is onjuist.

Onjuist en onvolledig.
Onjuist is de stelling dat alleen via de ANBO een premiekorting bij Salland verkregen kan
worden. Ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv hebben in 2017 een
korting van 7% op de premie voor de basisverzekering, aanvullende verzekering en
tandartsenverzekering. Salland zal – zo bleek in een telefonisch overleg van heden- in 2018
deze kortingsafspraken voortzetten.
Ouderenvereniging Deventer is aangesloten bij de FASv. Dus: voor hun leden geldt
onverkort de kortingsregeling bij Salland.
Mogelijk dat een aantal plaatselijke leden nog niet aan Salland doorgaf dat ze na beëindiging
van het lidmaatschap van de ANBO lid zijn geworden van de Ouderenvereniging Deventer.
Aanbevolen wordt om dit alsnog te doen via info@salland.nl of Tel.: 0570-687484

In strijd met de privacyregels
Uit de brief van de ANBO blijkt dat de aangeschreven ouderen geen lid (meer) zijn van de
ANBO. De brief is bewust gericht aan oud-ANBO-leden. Dat is ongepast en onwenselijk.
Onze opvatting is dat er onbevoegd gebruik is gemaakt van een (oud) adressenbestand. Dat
is in strijd met de privacyregels.

Verdere actie?
Onduidelijk is of de ANBO een soortgelijke brief stuurde of stuurt naar oud-ANBO-leden die
inmiddels lid zijn van een andere plaatselijke vereniging.
U en uw leden zijn gewaarschuwd.
Het FASv-bestuur beraadt zich op een actie tegen de ANBO.
We houden u op de hoogte.
Eint Ockels
Interim-voorzitter FASv

Brief ANBO