april 2017. In deze Nieuwsbrief treft u info aan over de op handen zijnde benoeming van de leden voor de Federatieraad FASv. Het is een hele klus geweest. Dat geldt zowel voor alle leden (verenigingen) als de verenigingen die de verkiezingen in de provincies coördineerden. De coördinatoren verzetten veel werk dat lang niet altijd eenvoudig was. Hulde daarvoor.

Deze enerverende periode in de jonge geschiedenis van de FASv is pas afgerond als de leden van de Federatieraad op 12 mei a.s. zijn benoemd.

In deze Nieuwsbrief treft u per provincie de namen van de leden aan die door of namens de leden in betreffende provincie zijn voorgedragen voor benoeming in de Federatieraad. Zoals uit het overzicht blijkt, heeft niet iedere provincie (voldoende) geschikte kandidaten kunnen vinden. Ook speelt dat kandidaten vanwege hun gezondheid helaas moesten afhaken. Dat is vervelend voor hen en jammer voor de FASv, maar niet onoverkomelijk. Als na verloop van tijd alsnog kandidaten beschikbaar zijn, dan kan het bestuur hen tussentijds tot lid van de Federatieraad benoemen. In het concept Huishoudelijk Reglement zijn hiervoor regels opgenomen.

En, alle leden kunnen de vergaderingen van de Federatieraad bijwonen. Bovendien kunnen zij bij aanvang van de vergadering gebruikmaken van hun spreekrecht.

Namenlijst van door de provincies voorgedragen kandidaten voor benoeming in de Federatieraad FASv

Provincie

Namen voorgedragen en te benoemen kandidaten

Groningen

Mw. T. de Wildt en de hr. K. Woltermann

Friesland

Vacatures

Drenthe

Mw. A.A. Aardema en de hr. D. Appeldoorn

Overijssel

Mw. C.M.T. van den Akker en mw. A.G.M. van Loon-van Eijck

Flevoland

Geen FASv-vereniging aanwezig

Gelderland

De hr. B.W. Groenewold en de hr. J.W. Meerdink

Utrecht

De hr. B. Keus en de hr. H.C. Achterberg

Noord-Holland

De hr. P. Peperkamp

Zuid-Holland

De hr. P.G.S. Dobbe en de hr.  J.H. de Boed

Zeeland

Vacatures

Noord-Brabant

De hr. J.E. Legierse

Limburg

Geen FASv-vereniging aanwezig

Consensus over kandidaatstelling

Voor het bestuur is van het van belang dat over de kandidaatstelling in de provincies consensus bestaat bij de leden in die provincie. Uit de informatie die het bestuur kreeg is dat het geval. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan hoort het bestuur dit graag uiterlijk 27 april a.s.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Gelet op de reacties van de leden over nut en noodzaak van een Verklaring Omtrent Gedrag, besloot het bestuur vooralsnog af te zien om van elk Federatielid zo’n verklaring te verlangen.

Reiskostenvergoeding Federatieleden

De FASv vergoedt de reiskosten van de Federatieleden. Voor bestuurders die de vergaderingen van de  Federatieraad bezoeken, komen die kosten ‘voor eigen rekening’ of ten laste van betreffende vereniging.

Installatie van de Federatieraad op 12 mei 2017.

Plaats: Kerkcentrum ‘Open Hof’, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen

Ontvangst vanaf 13.00 uur. Aanvang bijeenkomst: 13.30 uur. Sluiting: 16.00 uur.

Programma van de installatiebijeenkomst Federatieraad

Het belangrijkste onderdeel van het programma is uiteraard de benoeming van de kandidaten tot lid van de Federatieraad FASv.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

  • interim-voorzitter, Eint Ockels, houdt een korte inleiding, waar hij ingaat op de relatie tussen enerzijds de leden van de FASv (de verenigingen) en anderzijds de Federatieraad en het bestuur. Wat verwachten we van elkaar en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Eint stipt tevens de relatie aan tussen de FASv en de NVOG.

  • Vice-voorzitter, Erik Triemstra, spreekt over de belastingservice als toegevoegde waarde voor een lidmaatschap van de FASv.
  • Benoeming van de leden van de Federatieraad.

Na de inleiding en de formele installatie van de leden van de Federatieraad FASv ontvangen de Federatieraadsleden van het interim-bestuur:

  • de begroting 2016 en 2017;
  • het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 april 2017;
  • de verantwoording van de uitgaven ten behoeve van de FASv tot medio april 2017;
  • in november 2017 presenteert het interim-bestuur de begroting 2018 evenals een overzicht van de werkelijke uitgaven van de FASv over de periode 2016 en 2017 tot oktober 2017.

De hiervoor genoemde documenten worden op 12 mei a.s. weliswaar uitgereikt, maar NIET inhoudelijk besproken. Het zijn de onderwerpen die op de agenda staan van de eerste vergadering van de Federatieraad, die gepland is op 29 november a.s..

Immers, kern van de bijeenkomst op 12 mei a.s. is dat de pas benoemde leden van de Federatieraad vooral kennis met elkaar maken en daarnaast met het interim-bestuur en bestuursondersteuners. De Federatieraad fungeert als basis van het FASv-bouwwerk waarvoor op 12 mei vorig jaar de tekeningen werden getoond – in de vorm van een PowerPointpresentatie. De leden van de raad zijn het cement voor dit FASv-bouwwerk.

Er valt nog veel werk te verzetten alvorens de FASv zich als jongste, maar toonaangevende landelijke seniorenorganisatie kan presenteren en met gezag en geheel op eigen kracht de belangen voor de ouderen in Nederland kan behartigen. Op 12 mei a.s. wordt de eerste paal geslagen.

Het huidige interim-bestuur is bereid om tot de vergadering van 29 november a.s. de FASv te vertegenwoordigen. In genoemde vergadering zal de Federatieraad een nieuw bestuur kiezen. Het interim-bestuur zal die verkiezing voorbereiden en helpen organiseren en uitvoeren. Bij het installeren van het eerste gekozen bestuur, treedt het interim-bestuur af; zijn taak zit er op…… 

De leden van de FASv zijn van harte welkom bij de installatiebijeenkomst op 12 mei a.s. van de leden van de Federatieraad FASv

Naast de te benoemen leden van de Federatieraad geldt de uitnodiging tevens voor de leden van de FASv. Bestuurders worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de installatie van de Federatieraad.

Om praktische redenen verzoekt het interim-bestuur om de bijeenkomst bij voorkeur met niet meer dan twee personen bij te wonen.

Mocht u van plan zijn om de bijeenkomst op 12 mei a.s. te bezoeken laat dit tijdig doch uiterlijk 27 april a.s. aan het interim-bestuur weten, via info@fasv.nl . Voor een goede planning van de bijeenkomst is het gewenst dat van de voren bekend is op hoeveel gasten het interim-bestuur en de medewerkers van Kerkcentrum Open Hof kunnen rekenen.

Heel graag tot 12 mei a.s. in Maarssen.

Met vriendelijke groet,

namens het FASv-bestuur,

Koos Graniewski

interim-secretaris