Voor de verenigingen was het de afgelopen jaren best een bewogen periode.
Allereerst het besluit om al dan niet op plaatselijk niveau actief te blijven. Gelukkig
had een groot aantal bestuurders van die andere bond de moed en
uithoudingsvermogen om een zelfstandige algemene vereniging op te richten. Zo
bleven bestaande activiteiten voor de ouderen in ‘hun’ gemeente gehandhaafd. Ook
de rol van bestuurder als belangenbehartiger in de gemeente kon op die manier
worden voortgezet. Hulde voor al die vrijwilligers die hierbij betrokken waren en zijn.
Met de installatie van 12 mei j.l. van de Federatieraad sloot ook het interim-bestuur
van de FASv een enerverende periode af. Voor enkele bestuurders was het tijd voor
vakantie. Op 22 juni j.l. volgde de eerste bestuursvergadering. Stilgestaan werd bij
genoemde installatiebijeenkomst. Het interim-bestuur is blij dat nu al bijna iedere
provincie in de Federatieraad is vertegenwoordigd. Ook dat de enthousiaste
raadsleden met hun deskundigheid goede vertegenwoordigers zijn van de FASv en
als ambassadeurs van de FASv de zichtbaarheid van ‘de jongste ouderenbond in
Nederland’ zeker zal vergroten.

Belangrijke punten uit de bestuursvergadering van 22 juni 2017:
Kiezen van een nieuw bestuur
Met de verkiezing van de Federatieraadsleden is het organisatieproces nog niet
afgerond. Zoals eerder aangegeven zal op 29 november a.s. de Federatieraad een
nieuw bestuur kiezen. Dat vergt voorbereiding, ook voor de leden van de FASv (de
plaatselijke verenigingen). De verenigingen kunnen een voordracht doen. Op korte
termijn ontvangt u meer informatie over de procedure. Maar het interim-bestuur
vraagt u nu al te bezien of er binnen uw organisatie geschikte kandidaten zijn om een
bestuursfunctie te kunnen vervullen. Naast de leden kan tevens de Federatieraad en
ook het interim-bestuur een voordracht doen.
Het interim-bestuur denkt overigens dat het bestuur best kan worden uitgebreid tot
tenminste zeven personen. De ervaring leert dat er binnen het bestuur zoveel taken
zijn te verdelen dat groei van het aantal bestuursleden geen luxe is. Met name meer
expertise op het terrein van communicatie (pers) en accountmanagement is een
verrijking.

Kortingsacties, etc
De FASv ontvangt regelmatig brieven van organisaties die via de FASv de leden van
de FASv (of de leden van die leden) kortingen willen aanbieden. Om de
betrouwbaarheid van die organisaties te kunnen onderzoeken is soms tijd en nader
contact nodig. In september a.s. zijn hiervoor overleggen gepland met verschillende
organisaties.

Scholing
Daarnaast overlegt de FASv op korte termijn met een opleidingsinstituut voor bij –of
nascholing van (plaatselijke) bestuurders en of leden van de Federatieraad. Ook
hierover krijgt u nadere informatie.


Support (potentiële) leden
Tevens buigt het bestuur zich in augustus a.s. over steun aan verenigingen in
oprichting of ‘jonge’ verenigingen die behoefte aan support hebben.
Aandachtspunt: werving van nieuwe leden. Daarbij overweegt het interim-bestuur om
– in nauw overleg en in samenspraak met leden van de Federatieraad – de
verschillende provincies te bezoeken. Een idee is om daarbij ook potentiële leden uit
te nodigen. Mogelijk dat de FASv potentiële leden behulpzaam kan zijn met de
oprichting van een vereniging of een bestaande vereniging kan bewegen om lid van
de FASv te worden.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk item. In de eerste plaats de interne communicatie.
Daarbij zijn de leden van de Federatieraad belangrijke spelers. Zij zijn de schakel
tussen de leden en het bestuur. In een tweerichtingsverkeer spelen zij de wensen
van de leden door naar het bestuur en omgekeerd. Hun informatierol (over en weer)
is daarbij van cruciaal belang voor het goed kunnen functioneren van de FASvorganisatie.
In de nabije toekomst zal de externe communicatie steeds belangrijker worden. Het
interim-bestuur heeft op 6 september a.s. een overleg met de NVOG om te
onderzoeken op welke wijze onze twee organisaties elkaar kunnen versterken. De
NVOG beschikt over veel expertise en overlegt regelmatig – samen met andere
ouderenbonden – op landelijk niveau. De FASv wil ook op landelijk niveau opereren,
al dan niet binnen de NVOG-organisatie. Ook daar kan de inzet van de raadsleden
met hun deskundigheid een positieve rol in hebben.

Beleidsplan 2017-2021
Iedere organisatie van enige omvang heeft een meerjarenbeleidsplan. Dat geldt ook
voor de FASv. Het interim-bestuur buigt zich over dit onderwerp en hoopt in
november a.s. de contouren van een concept ontwerp Beleidsplan 2017-2020 aan de
Federatieraad te kunnen presenteren. De Federatieraad zelf dient het uiteindelijke
Beleidsplan 2017-2021 goed te keuren.
Maar vooral bij zo’n meerjarenbeleidsplan horen de leden en leden van de
Federatieraad een belangrijke inbreng te hebben.
Dit kan een taak of zaak van het nieuwe (gekozen) bestuur zijn om, in samenspraak
met de Federatieraad en met inspraak van de leden, een Beleidsplan 2017-2021 tot
stand te brengen.

Belastingzaken
In Oost-Nederland is een pilot gestart met als doel de vrijwilligers/belastinghulpen te
voorzien van een digitale FASv-informatiebron. Dit kan als aanvulling zijn of als
alternatief voor de digitale informatie en opleiding van de Belastingdienst.
Naast een digitaal kanaal overlegt de FASv met de Belastingdienst of er niet tevens
een aantal regionale bijeenkomsten kan worden georganiseerd waar belastinghulpen
specifieke vragen kunnen stellen. Zo nodig overweegt het interim-bestuur om
hiervoor hulp van interne of externe experts in te roepen.

Kortingen premie ziektekosten
Ook voor 2018 zit het bestuur op het vinkentouw om kortingen voor de
ziektekostenpremie te regelen. De ronde langs de verschillende
ziektekostenverzekering waarmee de FASv cont(r)acten heeft, begint op korte
termijn.

Nu is reeds bekend dat – mede onder invloed van signalen van het ministerie van
VWS – dat enkele verzekeraars aangeven van dit kortingssysteem af te willen.
Verzekeraar DWS is altijd heel duidelijk geweest; DWS stelt dat als je de ene
verzekerde korting gunt een ander meer premie moet betalen. Deze verzekeraar
geeft geen korting, maar is in de praktijk vaak goedkoper dan andere verzekeraars
met korting.
Ook hierover krijgt u nader bericht van ons.

Website FASv
Dim de Wijs is als bureaucoördinator voor u geen onbekende. Samen met Antje Nijp
buigt hij zich over de website van de FASv. Voor de leden van de FASv is er reeds
een besloten gedeelte ontwikkeld. Hierop komt informatie te staan met een
vertrouwelijk karakter. Met een speciale toegangscode kunnen de leden op deze
website komen. Aan de inhoud wordt gewerkt. Nader bericht volgt.


Zoetermeer, 7 juli 2017
Koos Graniewski
interim-secretaris FASv