Voorwoord Eint Ockels

Novemberstormen zorgen voor ruig weer. Een geschikt moment om een voorwoord voor onze nieuwsbrief te schrijven. Bij de NBvON zelf is alles rustig , maar in ouderenland stormt het hevig.
In onze vorige nieuwsbrief berichtte ik hierover. Via de media hebt u daar voldoende over kunnen vernemen. Het is nog onduidelijk hoeveel zelfstandige verenigingen er per januari zullen ontstaan, maar het zullen er zeer veel zijn. Ons bestuur helpt die nieuw op te richten verenigingen zo goed mogelijk. Wij weten uit ervaring wat het betekent om helemaal opnieuw te moeten beginnen.
Wij proberen de nieuwe verenigingen daarom 2016 door te helpen. In 2016 willen we dan samen met bestaande en nieuwe ouderenverenigingen een federatie oprichten. Daar hoort u uiteraard nader over. Ons gewone werk gaat echter ook door. Daarover leest u belangrijke en interessante zaken in dit nummer. In de afgelopen periode hebben we een goede bondsraad gehad met een prima lezing van de heer Joop Blom , voorzitter van de commissie Zorg en welzijn van onze bond de NVOG, die onze belangen landelijk behartigt. De noordelijke en de zuidelijke besturen van onze verenigingen hebben in oktober en november weer hun bestuurlijk overleg gehad om elkaar zo goed mogelijk te informeren en om van elkaar te leren. In dit nummer vindt u diverse artikelen en verwijzingen. Betreffende plaatselijke zaken wordt u uiteraard via uw plaatselijke verenigingen op de hoogte gehouden. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe ,

Eint Ockels, voorzitter

Landelijke belangenbehartiging door NVOG in samenwerking met KBO en PCOB

De afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met de bewindslieden Asscher en Kleinsma.

Er zijn diverse brieven naar de tweede kamer gestuurd.
Er hebben vele overleggen plaatsgevonden met fractiespecialisten uit de tweede kamer en met organisaties.

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan bod:

 • Problemen afschaffing ouderentoeslag
 • De langdurige zorg
 • Het basispakket zorg
 • De koopkracht van ouderen
 • De pensioenen
 • Bereikbaarheid betaalautomaten
 • De digitalisering van het betalingsverkeer en de belastingen
 • Een seniorvriendelijk ziekenhuis

Bekijk vooral de wekelijkse nieuwsbrieven, die helaas per mail verspreid worden. U kunt ook de nieuwsbrief in pdf bekijken door op de verkleinde weergave hieronder te klikken.

Downloaden (Nieuwsbrief-NBvON-november-2015.pdf, PDF, 620KB)

Veranderingen in de zorg

Lezing door mevrouw Gerry Vrielink, senior adviseur cliëntenparticipatie bij Zorgbelang Overijssel

Op uitnodiging van V.O.S. (Vereniging Ouderen Steenwijk) op 3-11-2015.

De veranderingen in de zorg betreffen:

 • Ziektekostenverzekeringswet (Zvw)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Mevrouw Vrielink heeft de belangrijkste veranderingen in deze wetten besproken. Het is gebaseerd op de huidige wetgeving.

Verder vertelde zij over de keukentafel gesprekken.

Welke zorg valt onder de Zorgverzekering?

Hulp, die gegeven wordt door een eenvoudige verpleegkundige.

Het gaat dan om hulp bij het aankleden, hulp bij het eten en drinken, hulp bij het wassen en toiletgebruik.

Hulp, die gegeven wordt door een wijkverpleegkundige.

Hierbij valt te denken aan zorg, die verpleegkundigen bieden, dus verpleegkundige handelingen, maar ook het indiceren van welke zorg er nodig is. Ook coördineert de wijkverpleegkundige de zorg, waarbij te denken valt aan samenwerking met vrijwillige zorgverleners (vrijwilligers en mantelzorgers). De wijkverpleegkundige heeft een signalerende functie en coacht voor zover dat nodig is de patiënt en de vrijwillige zorgverleners. Bovendien heeft deze verpleegkundige een signalerende taak.

U kunt wijkverpleging aanvragen door een thuiszorg instelling te bellen. Elke thuiszorg instelling heeft een wijkverpleegkundige die de indicatie vast kan stellen. Weet u zelf geen thuiszorg instelling, bel dan de ziektekosten verzekeraar. De eigen zorgverzekering betaalt de persoonlijke verzorging en verpleging thuis. De wijkverpleegkundige is de schakel tussen de medische en de paramedische zorg
(huisarts, fysio therapeut, enz). De wijkverpleegkundige is ook de schakel tussen de zorgverzekering en de afdeling Wmo van de gemeente.

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeenten. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen beleid. Tot 2015 was het volgende in de Wmo geregeld: huisaanpassing, huishoudelijke hulp, Wmo vervoer/regiotaxi, mantelzorgondersteuning. Vanaf 2015 vallen ook ambulante begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf/weekendopvang en beschermd wonen GGZ onder de Wmo. De nadruk ligt in eerste instantie op voorliggende of algemene voorzieningen.

Er is een mogelijkheid tot functiebegeleiding. Deze is bedoeld om mensen te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven, en om een opname of verwaarlozing te voorkomen. Te denken valt aan praktische hulp (samen het huishouden doen), een dagplanning maken, leren gebruik te maken van bus of trein, boodschappen doen enz.

De vergoeding van de huishoudelijke hulp is in sommige gemeenten afgeschaft. In de gemeente Steenwijkerland is dit een algemene voorziening geworden, die gestalte heeft gekregen in Huis tiptop. www.huistiptop.nl. In sommige financiële omstandigheden is een compensatie voor huishoudelijke hulp mogelijk van de gemeente.

De burger kan onder bepaalde voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen om de bekostiging van de hulp te regelen. De gemeente stelt een budget beschikbaar waaruit de Sociale Verzekerings Bank betalingen kan doen (trekkingsrecht). Het PGB kan aangevraagd worden voor persoonlijke verzorging en verpleging en voor begeleiding en dagbesteding.

Als iemand een hulpvraag heeft in verband met vergoeding vanuit de Wmo komt er een medewerker van de gemeente langs voor een intake gesprek, dat ook wel keukentafelgesprek wordt genoemd.

In het keukentafel gesprek worden de volgende zaken besproken:

Wat is de vraag van de cliënt, wat wil iemand bereiken, wat kan iemand of het netwerk waar hij over beschikt zelf, is er een voorliggende algemene voorziening, moet er een maatvoorziening komen (waar is professionele begeleiding bij nodig). Van het gesprek moet een verslag komen dat door beide partijen ondertekend moet worden.

Wat kan er gevraagd worden aan de cliënt? Een beknopte beschrijving van de achtergrond van de aanvrager, hoe heeft u zich tot nu toe gered, wat is de ziekte of aandoening, eigen kracht en mogelijkheden, gezinssamenstelling, mantelzorg en vrijwillige inzet (familie, buren, vrienden, vereniging). Welk resultaat moet er gehaald worden, wat kan de cliënt zelf, wat kan de omgeving voor hulp bieden, welke ondersteuning is er nodig.

Het is belangrijk dat de aanvrager hulp heeft bij het gesprek met de medewerker van de gemeente.

Te denken valt aan een familielid, een ervaringsdeskundige of een vrijwilliger (bijvoorbeeld vrijwillige ouderen adviseur, professional of een medewerker van Stichting MEE).

Ook kan de ondersteuner eventueel helpen bij een bezwaarschrift.

Wat valt onder de Wet langdurige zorg?

Deze wet regelt de intensieve 24-uurs zorg voor mensen met een lichamelijke beperking/ziekte en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook regelt deze wet een volledig pakket thuis. Als iemand wordt opgenomen in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking wordt de zorg vanuit deze wet betaald. U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Bij het invullen van de aanvraag kunt u zich laten ondersteunen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. Het zorgkantoor kan u verder informeren. Adressen van Zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. www.zn.nl

Dit is een globaal overzicht van wat er in bovenstaande wetten is veranderd.

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Immers, wetten kennen allerlei regels en bepalingen die niet beknopt kunnen worden weergegeven. Voor nadere vragen over de toepassing hiervan kunt u zich het beste wenden tot de instanties die de regels uitvoeren.

Bronnen:

Lezing mevrouw Vrielink

www.rijksoverheid.nl

Website verenigingen

Het is belangrijk voor leden, en eventueel geïnteresseerden, dat de website van de vereniging actueel is. Laat zien wat er georganiseerd wordt, zorg voor de juiste contactgegevens en plaats belangrijk (regionaal) nieuws. Kijk en leer van andere verenigingen.

Voor het aanleveren van materiaal en vragen over de website:

neem contact op met Dim de Wijs via info@nbvon.nl

Activiteiten voor leden van de Ouderenvereniging De Koepel

Activiteiten die door andere aangesloten verenigingen worden georganiseerd zijn uiteraard ook toegankelijk voor leden van De Koepel.

Bent u lid van De Koepel en wilt u weten welke activiteiten er zijn?

Dan kunt u via de website www.nbvon.nl bij de verschillende verenigingen kijken wanneer er iets georganiseerd wordt. Vaak staat hier ook hoe u zich kunt aanmelden voor een activiteit.

Zorgverzekeringen

NBvON is van mening dat iedereen recht heeft op collectiviteitskorting. Wij bieden daarom de mogelijkheid om via de NBvON collectieve zorgverzekeringen af te sluiten.

Een greep uit de zorgverzekeraars waarmee de NBvON een collectiviteitscontract heeft gesloten:

Avero, De Friesland, Delta Lloyd, De Amersfoortse, ONVZ, Salland, OHRA, VGZ, Univé, CZ en Zilveren Kruis Achmea (Agis is opgegaan in Zilveren Kruis).

Voor andere zorgverzekeringen of specifieke wensen  kunt u contact opnemen met Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs, zij kunnen dan voor u een vergelijking op maat maken.

Contactgegevens Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs:

Website: www.thomagroep.nl, tel.no.: 0573 – 251 251, Contactformulier Thomagroep

Heeft u een polis bij één van de aangesloten verzekeraars, dan kunt u via de overstaphulp uw polis omzetten naar het collectiviteit van de NBvON en u ontvangt dan de korting van desbetreffende zorgverzekeraar.

Op de onze website van de NBvON kunt direct, via de “Zorgvergelijker” bekijken wat u kunt besparen en de voorwaarden en de premies van diverse verzekeraars vergelijken.

Heeft al een keuze gemaakt? Dan kunt u direct overstappen bij de zorgvergelijker op onze site of via de Thomagroep (zie contactgegevens in dit artikel).

Uw huidige polis wordt dan ook voor u opgezegd.

Belastingservice

Uiteraard  zullen er voor de belastinginvullers weer instructiedagen zijn.
De huba’s worden via Henk Tammes ingelicht. Huba’s kunnen zich informeren via inf@nbvon.nl )
De individuele leden van verenigingen moeten zich t.z.t. tot hun eigen vereniging wenden.

Verdwijnen blauwe enveloppe (door Jan ten Have, belastinginvuller )

Voortaan worden de berekeningen van de toeslagen alleen digitaal verzonden. Dit betekent dat de berekeningen in “Mijn toeslagen” in de “Berichtenbox” op “MijnOverheid” staan. Andere berichten over toeslagen worden voorlopig op papier verzonden.                  

De voorschotbeschikking voor 2016 worden digitaal verzonden tussen 1 en 15 december 2015.

Van iedereen wordt verwacht dat men een account activeert op “MijnOverheid” en daarmee ook de “Berichtenbox”, hiermee  kunnen de digitale berichten van de Belastingdienst worden gelezen. 

In de “Berichtenbox” kan verder ontvangen worden bijvoorbeeld digitale berichten over:

 • AOW en kinderbijslag van SVB
 • Herinnering voor uw APK van RWD
 • Berichten van UWV

En steeds meer gemeenten sluiten aan bij  “MijnOverheid”, bijvoorbeeld om u te informeren over het verlopen van uw reisdocument en/of rijbewijs.

Voor iemand die niet beschikt over een PC of niet weet hiermee om te gaan, daar heeft de overheid het volgende op gevonden:

“U kunt iemand machtigen om bepaalde berichten in uw berichtenbox te lezen.

In eerste instantie gaat het daarbij alleen om “Toeslagen-berichten” van de Belastingdienst”.

De Belastingdienst denkt hierbij aan maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld ouderenbonden.

De NBvON is van mening dat de overheid er niet zonder meer van uit kan gaan dat bijvoorbeeld huba’s een soort doorgeefluik zijn voor o.a. de Belastingdienst. De huba’s hebben dan ook geen enkele intentie om hiermee aan de slag te gaan.

Het gevolg hiervan is dat bovenstaande categorie mensen worden buitengesloten van belangrijke berichten doordat zij geen (papieren) post meer ontvangen.

De NBvON heeft deze kwestie aangedragen bij de NVOG

De wet op het elektronisch berichtenverkeer is vrij uitgebreid behandeld kort voor het zomerreces (29 juni), met stemmingen op 2 juli. Motie resp. amendement om papieren alternatief (voorlopig) in stand te houden werd door de meerderheid van de tweede kamer.
De staatssecretaris (Wiebes) schrijft dat van de groep mensen tussen 65 en 75 jaar geen internet heeft. Boven de 75 jaar is dat ongetwijfeld een hoger percentage.
Hoewel niet met zoveel woorden gezegd , lijkt het duidelijk dat de bal o.a. fors wordt neergelegd bij de huba’s van de ouderenbonden.

Onze bond, de NVOG is zelfstandig en in samenwerking met KBO en PCOB opnieuw in geweer gekomen om  op de grote uitvoeringsproblemen te wijzen bij het  onverkort doorzetten  van de wet op het elektronisch berichtenverkeer. Ook op andere wijze wordt aandacht aan deze zaak besteed. Uiteraard hoort u nader.

Blijf op de hoogte en actief betrokken

Bezoek met regelmaat de volgende websites en blijf op de hoogte:

Website NBvON www.nbvon.nl

Website Lokale zelfstandige seniorenverenigingen www.seniorenverenigingen.net

Website NVOGwww.gepensioneerden.nl

Belangrijk blijft, dat de verenigingen zelf punten aandragen, die van belang zijn voor de verenigingen. Actieve betrokkenheid en kennis vanuit de verenigingen is onmisbaar.

Laat het ons secretariaat weten: secretariaat@nbvon.nl

Data aankomende gebeurtenissen

25 november 09.45 uur Algemene vergadering NVOG Amsterdam

2 december 13.30 uur Voorzittersoverleg Platform NVOG Utrecht
9 december  14-16 uur Instructie ledenadministrateurs Almelo

15 december 09.30 uur Extra Bestuursvergadering Raalte

(waarschijnlijk geen nieuwsbrief)

16 december 10-12 uur Instructie ledenadministrateurs Steenwijk
12 januari  09.30 uur Bestuursvergadering Raalte
26 februari 13.30 uur Bondsraad Raalte

Ledenadministratie

Na enkele maanden van onderzoeken, ontwerpen en programmeren is het zover dat de backups, die begin november zijn gemakt, ingevoerd konden worden in ons nieuwe ledenadministratiesysteem.

De aanleiding voor de bouw van een nieuwe ledenadministratie is ontstaan uit een aantal redenen waaronder het gebruikersgemak van de huidige ledenadministratie en bezuinigingen. We moeten tenslotte allemaal op de kleintjes letten.

Vanaf begin december is het mogelijk om een account aan te vragen. De personen die daar voor in aanmerking komen krijgen binnenkort hier bericht over hoe en waar dit kan gebeuren.

Het is verstandig om twee personen per vereniging het genoemde account te laten aanvragen. Het voorstel is daarom dan ook om de penningmeester en de ledenadministrateur dit account gaan aanvragen.

Buiten dat er online een handleiding beschikbaar zal zijn worden er twee voorlichtingen georganiseerd voor de personen die met de nieuwe ledenadministratie gaan werken.

De eerste voorlichting is op 9 december 2015 in Almelo, ’s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De tweede voorlichting is op 16 december 2015 in Steenwijk, ’s morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Exacte locaties worden nog bekend gesteld.

Opgave vóór 1 december voor een van deze voorlichtingen bij info@nbvon.nl ,met vermelding van met hoeveel personen u naar welke locatie komt.

Het is mogelijk om een eigen laptop/tablet mee te nemen, liefst niet meer dan 1 per vereniging. Dit i.v.m. de bandbreedte van het aanwezige Wi-Fi.

Brandbrief

door Hetty Zwamborn

Een leesbaar boek, samengesteld over de gang van zaken binnen de ANBO sinds 2005.

Manipulaties, censuur, achtergehouden organisatiedocumenten, schorsingen en royementen van positief kritische bestuurders.


Met dit boek wordt recht gedaan aan “de stem van de vrijwilliger” en daarmee aan al die bestuurders die vaak jarenlang hun tijd, geld en expertise aan de ANBO hebben gegeven, maar ook hun hoofd, hart en handen belangeloos ten dienste van de ANBO hebben gesteld. Verder maakt het verhaal schrijnend duidelijk hoe gemakkelijk een bloeiende democratisch functionerende, financieel gezonde vrijwilligersorganisatie door enkele ambitieuze professionals sluipenderwijs kan worden overgenomen.

Te bestellen per vereniging per 5 stuks à €14,95 per stuk
Per 5 stuks krijgt u als vereniging €15,00 teruggestort voor uw kas

Bestellen via website www.uitgeverijkompas.nl Tevens bankgironummer  en naam van vereniging opgeven voor terugstorten van €15,-.

In december gratis verzending

Individueel kan ook besteld worden. Dan heeft de vereniging er echter niets aan.
Dit boek beveel ik warm in uw belangstelling aan.

Eint Ockels

Brief fiscus blijft voor enkeling mogelijk

Wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, kan toch nog een papieren brief in een echte blauwe envelop van de Belastingdienst krijgen.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt daarmee tegemoet aan grote zorgen van ouderenbonden over zijn plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. Wiebes wil binnen zeven jaar helemaal een einde maken aan de blauwe envelop en de papieren brieven van de fiscus. Dat moet geleidelijk gaan via een berichtenbox op mijnoverheid.nl. Maar ouderenbonden en partijen als het CDA en de ChristenUnie waarschuwen voor de gevolgen voor vooral ouderen.

De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek, naar aanleiding van zo’n driehonderd klachten.

Op dit moment verstuurt de fiscus nog jaarlijks 150 miljoen blauwe brieven. Afgelopen vrijdag hadden al 2,1 miljoen mensen hun account in de berichtenbox van de overheid geactiveerd. In Nederland hebben 7 miljoen mensen recht op een toeslag. Ongeveer 12 miljoen mensen moeten belasting betalen over hun inkomen.

Bron: Telegraaf 23-11-2015