Staatssecretaris houdt vaart in het overleg.

In nieuwsbrief 51 van vorige week, waarin verslag werd gedaan van het overleg tussen staatssecretaris Klijnsma en de ouderenorganisaties van vrijdag 2 december over het toekomstig pensioenstelsel, meldden wij dat zij half december een gesprek tussen de ouderenorganisaties en jongeren zou organiseren met als doel een stevige basis te leggen voor gezamenlijk optrekken van ouderen en jongeren en het doorbreken van framing.

Mevrouw Klijnsma heeft onmiddellijk de daad bij het woord gevoegd want afgelopen woensdag zaten alle organisaties van gepensioneerden en drie vertegenwoordigers van CNV en FNV jongeren met mevrouw Klijnsma aan tafel om hierover van gedachten te wisselen. Hieronder in het kort een aantal van de besproken en afgesproken punten:

Jongeren en ouderen hebben gedeelde belangen en nemen afstand van het framen door de “buitenwacht”, ongeacht of dat politieke partijen of de media zijn.

Het toekomstig pensioenstelsel is een zaak van de partners in het arbeidsvoorwaardelijk overleg waarbij de SER gaat bekijken hoe jongeren en ouderen beter kunnen worden betrokken in dit proces. De sociale partners zijn nu aan zet en hopelijk komt de SER zo snel mogelijk met een duidelijke zienswijze en met oplossingen. De ouderenorganisaties en de jongeren zullen beide een contactpersoon hebben bij de voorzitter van de SER.

Er zal nader overleg (moeten) plaatsvinden over de inhoudelijke verschillen. Het ministerie van SZW is bereid  dit overleg te faciliteren door o.a. vergaderaccomodatie en eventueel menskracht beschikbaar te stellen.

Op middellange termijn (richting Kamerverkiezingen medio maart 2017) gaan ouderen en jongeren proberen “mee te kijken” met de SER en gaan we proberen samen een stelsel te ondersteunen, waarbij in ieder geval aanpassingen nodig zullen zijn om problemen op te lossen en vertrouwen te herwinnen. Ouderen en jongeren zullen elkaar opzoeken om dat mogelijk te maken.

Het is verheugend te constateren dat er nu goed overleg is tussen ouderenorganisaties en het ministerie van SZW inzake pensioen aangelegenheden waarbij constructieve stappen worden gezet. Bovendien is het feit dat jong én oud zich samen kunnen vinden om de mogelijk negatieve beeldvorming te ontkrachten en vanaf nu willen samenwerken een mooi uitgangspunt voor het komend jaar. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Behandelaar moet beloond worden voor de toegevoegde patiënt waarde!

In de zorg is de vergoeding voor specialist en ziekenhuis gebaseerd op de behandelingen. Dat werkt negatief op de kosten van de zorg. Als niet behandelen niets opbrengt werkt dit onnodige behandelingen in de hand.

Meetbaar Beter heeft hierover een petitie overhandigd aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid. Zij vinden dat de vergoedingenstructuur in de zorg moet worden gebaseerd op kwaliteitsverbetering!!!

Meetbaar Beter roept op om zorgaanbieders te stimuleren voor patiënten relevante uitkomsten van zorg en in de daarvoor gemaakte kosten centraal te stellen.  Het sturen op uitkomsten in de zorg leidt tot kwaliteitsverbetering in de vorm van minder hersteloperaties of IC dagen. Binnen het huidige beleid is het effect echter dat door dit type kwaliteitsverbetering de vergoeding van het ziekenhuis lager wordt, er wordt immers minder “productie” gedraaid!

Daarnaast lijken zorgverzekeraars het niet uitvoeren van behandelingen te stimuleren zonder te evalueren of dit wel echt beter is voor de patiënten.

AVI nieuwsbrief december.

De AVI nieuwsbrief december is verschenen. Met het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.