Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar met o.a. uitgebreide onderwerpen over koopkracht en over zorg en met een aankondiging van een themadag. De volgende NVOG nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 januari 2017.

NVOG stuurt brief aan Eerste Kamer over privacy patiënten.

Door de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie (lid NVOG) werden wij erop attent gemaakt dat een wetswijziging, waardoor zorgverzekeraars in het geval van vermeende fraude  inzage kunnen krijgen in het medisch dossier van verzekerden, zonder veel problemen door de Tweede Kamer was geaccepteerd en nu ter behandeling lag bij de Eerste Kamer. Deze wetswijziging zou de privacy van patiënten ernstig kunnen schaden!

Gelukkig heeft de Eerste Kamer veel vragen hierover gesteld aan de minister, waardoor de behandeling is uitgesteld. Wij hebben, tezamen met de KNVG, gemeend zowel de Eerste en de Tweede Kamer en minister Schippers erop te moeten wijzen dat dit voorstel in strijd is met de bepalingen omtrent Privacy volgens artikel 8 van het Europees verdrag omtrent Privacy en de Eerste Kamer gevraagd om dit wetsontwerp ter nadere heroverweging terug te sturen naar de Tweede Kamer.
De volledige brief kunt u vinden op de website van de NVOG.

DNB Nieuwsbrief pensioenen.

De Nederlandsche Bank bracht eerder deze week de nieuwsbrief pensioenen december uit. U kunt deze nieuwsbrief hier (online) lezen.

Koopkracht 2012-2017.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele weken geleden een rapport uitgebracht aan de Tweede Kamer, getiteld Terugblik inkomensbeleid en koopkracht 2012 – 2017“.

In deze “terugblik” wordt deels gekeken naar de reële cijfers van afgelopen jaren, en deels gebruik gemaakt van recente CPB-prognoses voor 2016 en 2017. En omdat de inflatie in 2016 erg lijkt mee te vallen (1% punt lager dan eerder verwacht), lijken de uitkomsten nu zelfs voor circa 45% van de gepensioneerden positief te zijn, met name voor  gepensioneerden met alleen AOW resp. AOW + klein pensioen. Positief vooral dankzij de welvaartsvastheid van de AOW. Echter voor de meeste gepensioneerden met een groter pensioen blijft de uitkomst negatief, met achterblijven van de indexatie als belangrijke oorzaak.
Maar ook het beleid van kabinet Rutte 2 heeft hieraan bijgedragen. Er is immers bewust gekoerst op bevoordeling van werkenden t.o.v. gepensioneerden (en uitkeringsgerechtigden).
Over de periode 2012 – 2017 gaat de gemiddelde (mediane) werkende er nl. 8% op vooruit (nog los van eventuele carrière-stijgingen).

Overigens: ook deze notitie vertelt niet het hele verhaal. Zoals ook in het Nibud-rapport van Prinsjesdag 2016 staat, hebben  vele mensen, die een beroep moeten doen op de WMO een forse (extra) achteruitgang in inkomen moeten accepteren, sterk afhankelijk van gemeentelijk beleid. En daar zijn grote verschillen in. Er is wel een positief puntje: in 2017 zal de WMO-vergoeding vanuit het Rijk worden verhoogd. Het uiteindelijk effect is afhankelijk van het inkomen, maar kan vooral voor de middeninkomens flink oplopen (tot maximaal €540 à €700 per jaar bij een inkomen van AOW + €30.000). Zie ook de aanvullende notitie van het Nibud.

De plannen van het kabinet voor 2017 zijn nagenoeg ongewijzigd door het parlement aangenomen.
En ook hier een potentieel lichtpuntje (voor 2018, weliswaar): in de Eerste Kamer is j.l. dinsdag (20 december) een motie van partij 50Plus aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de ouderenkorting zondanig geleidelijk te laten verlopen, dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057.
Immers nu wordt de ouderenkorting nog in één klap verlaagd. Bijvoorbeeld in 2017 een verlaging van € 1292 naar € 71 (zodra de grens van € 36.057 wordt overschreden; dus een belangrijk attentiepunt voor betreffende ouderen om via bijv. de giftenaftrek net onder die grens te komen).

Overbodig om te zeggen natuurlijk, maar 2017 wordt heel belangrijk als verkiezingsjaar, ook voor wat betreft de koopkracht. De NVOG zal komend kwartaal zo goed mogelijk de verkiezingsprogramma’s en andere uitingen van politieke partijen volgen, maar wij horen/lezen ook graag uw bevindingen!

Het jaar 2016 en de zorg in Nederland.

In het afgelopen jaar hebben wij nagenoeg iedere week in de Nieuwsbrief een artikel opgenomen over ontwikkelingen in de zorg.  En dat zijn er nogal wat!  De meer dan € 70 miljard die wij met elkaar moeten opbrengen voor de zorg drukken zwaar op de financiële positie van de Nederlandse bevolking en zeker op die van de gepensioneerden. Dit terwijl de vraag zowel in de curatieve zorg als de langdurige zorg van de Nederlandse bevolking explosief toeneemt

De kosten
De overheid zet in op kostenbeheersing. Een zorguitgave van ruim € 70 miljard per jaar is relatief hoog. Echter de “zorgindustrie” is nogal gefocust op omzet en het uitvoeren van behandelingen. Dat is mede het gevolg van de marktwerking in de zorg die door de regering wordt omarmd. Gelukkig zijn er al voorbeelden van verandering. Het ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft als leidraad: Alleen maar behandelen als het werkelijk nodig is. Dit in goed overleg met de huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijns zorg en ondersteund door de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Men loopt daar vooruit op de wijzigingen in de curatieve zorg die in de adviezen aan de regering in 2015 en 2016 zijn opgenomen (www.zorgin2030.nl)

Premie zorgverzekering
De stijging van de nominale premie in 2017 is, hoewel door ons verwacht, tegengevallen, gemiddeld 8,1 %. De verwachting voor de komende jaren is dat wij met dit soort premiestijgingen rekening moeten houden. Dat wordt mede veroorzaakt door het behoudend karakter van de zorgorganisaties, de steeds grotere vraag naar behandelingen en door dat er meer medische mogelijkheden zijn. Een meevaller is dat de inkomensafhankelijk premie in 2017 iets daalt. Dit komt door een verstoring van het evenwicht tussen de premies die door de werkgevers en door de zelfstandigen en gepensioneerden betaald moeten worden.

De discussie over het eigen risico duurt voort. Europees gezien is het eigen risico erg laag, maar toch levert dit voor veel gezinnen problemen op. Wordt het eigen risico afgeschaft, dan leidt dit tot een flinke verhoging van de premie van de zorgverzekering. De NVOG is voor een inkomensafhankelijk eigen risico, maar wij vinden nog weinig gehoor.

Wmo en thuiszorg
De omschakeling van de AWBZ naar de Wmo en de gemeente voor thuiszorg heeft veel problemen opgeleverd. Echter, de gemeenten kregen wel de opdracht om op de uitgaven te bezuinigen omdat de vraag naar de zorg thuis en hulp bij langer thuis wonen wat uit de hand was gelopen. Ook de problematiek bij de uitbetaling van de PGB’s gaf veel rumoer.

Verpleeghuiszorg
In de verpleeghuiszorg wordt het project van de overheid: Waardigheid en trots voor onze ouderen (www.waardgheidentrots.nl) stevig aangepakt. Er bestaan helaas grote verschillen in kwaliteit en wijze van werken tussen de verpleeghuizen in Nederland en dit project is erop gericht van elkaar te leren.

Preventie
Preventie, ook wel voorzorg genoemd, moet er toe leiden dat de stijging van de kosten in de hand wordt houden en er gezondheidswinst wordt geboekt. Het moet ons ook gelukkiger maken!

Door de komende jaren stevig in te zetten op preventie, zowel voor jongeren als voor ouderen, wordt de inzet van professionele zorg voorkomen. Er is twee jaar geleden een groot project gestart voor twee jaar, gericht op preventie in de wijken en dorpen: Alles is Gezondheid (www.allesisgezondheid.nl). De regering heeft afgelopen week aangekondigd dat dit project met 5 jaar is verlengd. Wij moeten er voor zorgen dat de leden van onze lidorganisaties uitgebreid worden geïnformeerd over de mogelijkheden, zodat hun leden daar hun voordele mee kunnen doen.

Wonen
Ten slotte ontwikkelingen in het wonen voor ouderen. Langer in eigenhuis blijven wonen zal voor de meest e ouderen nodig zijn. Dit mede omdat in de sociale sector weinig levensbestendige huizen worden gebouwd en in de commerciële bouwsector wel wordt gebouwd, maar de prijzen aan de hoge kant zijn. Tevens blijkt dat er relatief weinig interesse is voor huisaanpassing door ouderen.

Commissie Zorg&Welzijn&Wonen
Sinds twee jaar bestaat deze commissie uit vrijwilligers van NVOG en KNVG. Daardoor is een groter draagvlak ontstaan en kunnen de werkzaamheden over meer commissieleden worden verdeeld.  Daar er, naast de regering, ministerie van VWS en de Tweede en Eerste Kamer) vele organisaties zijn die zich met zorg bezig houden is het soms moeilijk een overzicht te houden over wat er voor plannen zijn en wat er gebeurt in Nederland. Dat vraagt veel studie, overleg en beïnvloeding door gesprekken, brieven en nota’s.

Wij doen ons best om voor de leden van de lidorganisaties het beleid rond zorg, welzijn en wonen in positieve zin te beïnvloeden. En daar gaan wij in 2017 mee door. Wij hebben daartoe een beleids-missieplan  2017-2018 geschreven, wij komen daar volgende jaar op terug.

Mede namens de leden van de commissie Z&W&W van de NVOG Jan Pouw, Cor Heideman, Hans Botman, Peter Mensink en Maarten Maas,

Joop Blom,
Voorzitter

NVOG organiseert bijpraatmiddag Pensioenen

Op dinsdag 21 februari 2017 organiseert de NVOG in samenwerking met de KNVG voor haar leden weer een zgn. bijpraatmiddag met als thema Pensioenen. De bijeenkomst zal worden gehouden in het Kerkcentrum “Open Hof” te Maarssen. Nader informatie volgt in de eerste helft van januari 2017. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda!