Nieuwsbrief 34, 2016

Publicatiedatum: vrijdag 2 september 2016.

Ambtelijke adviezen en suggesties in het kader van ombuigingen en duurzame economie.

Begin juli van dit jaar is door een selecte groep ambtenaren onder leiding van Financiën een lijst gemaakt van mogelijke besparingen op de overheidsuitgaven. Met als doel dat het kabinet en de politieke partijen daaruit kunnen putten bij het opstellen van hun programma’s.
Deze zogeheten “Ombuigingslijst” was niet bedoeld voor openbare publicatie, maar dat is dit jaar wel gebeurd, gedwongen door lekken in de pers.

Daarnaast is er een breed samengestelde ambtelijke studiegroep geweest die allerlei (vooral economische) voorstellen heeft geïnventariseerd en doorgerekend met het oog op een duurzamer en liefst ook minder complexe toekomstige staatshuishouding. Ook deze zeer uitgebreide rapportage is primair bedoeld voor kabinet en politieke partijen, en is ook openbaar beschikbaar (Advies Studiegroep Duurzame Groei).

Beide rapportages bevatten diverse voorstellen die specifiek ouderen raken, met als financieel meest ingrijpende voorstellen:
• In “Kiezen voor duurzame groei”:  laat ook AOW-gerechtigden op den duur de volle AOW-premie gaan betalen (ook bekend als “volledige fiscalisering van de AOW”, uiteindelijk effect is circa 4 miljard euro per jaar). Hierop is al gereageerd in de pers, o.a. via een artikel in Trouw van 16 augustus waarin Martin van Rooijen (voorzitter van de KNVG) stelling neemt tegen dit soort suggesties.

• In beide rapporten: geleidelijk afschaffen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon voor de AOW (dit zou per saldo een grote verlaging van de bruto AOW betekenen, uiteindelijk resulterend in een overheidsbesparing van 5 à 6 miljard euro per jaar!).
N.B. Voor de goede orde: deze maatregel is al ingevoerd bij de bepaling van de Bijstandsnorm. D.w.z. dat het verschil tussen bruto AOW en bruto Bijstand (en ook AIO) jaar op jaar groter wordt.

Wij zullen in een volgende nieuwsbrief uitgebreider terug komen op deze ambtelijke rapportages.

Gebruiksvriendelijke betaalautomaten

Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) heeft haar steun uitgesproken aan het Europese platform Pay-Able dat streeft naar gebruiksvriendelijke betaalautomaten voor iedereen.

Vooral voor blinden en slechtzienden, maar ook voor ouderen en laaggeletterden, is het vaak lastig om met de betaalpas te betalen. Door het betaalproces via de betaalautomaat gebruiksvriendelijker en meer uniform te laten verlopen, is het voor iedereen gemakkelijker om elektronisch te betalen. Hierbij kan gedacht worden aan beter leesbare schermen, ondersteunende geluidssignalen en een vaste indeling voor de toetsen.

Om dit alles te bevorderen is, mede op initiatief van de MOB-partijen: de Oogvereniging en Ieder(in), op 22 juni 2016 in het Europees Parlement in Brussel het platform Pay-Able gelanceerd. Op deze wijze kunnen internationaal de krachten worden gebundeld en invloed worden uitgeoefend op fabrikanten, alsmede wet- en regelgeving. Een van de doelen is het opnemen van gebruiksvriendelijke betaalautomaten in het Europese wetsvoorstel voor toegankelijkheid. In dit wetsvoorstel staat overigens al wel het belang van gebruiksvriendelijke geldautomaten voor alle consumenten.

Fact Finding over collectieve contracten in de zorgverzekering.

Op verzoek van VWS heeft ZORGWEB een onderzoek gedaan naar collectieve contracten voor de nominale zorgverzekering.

Het blijkt dat in Nederland 64.000 collectieve contracten  zijn gesloten bij zorgverzekeraars. Hieraan doen ruim 11 miljoen verzekerden mee. 53.000 van deze contracten lopen via werkgevers met gemiddeld 125 deelnemers, 900 via ouderenorganisaties met gemiddeld 444 deelnemers!

De korting op de nominale premie loopt van 2%, echter het allergrootste deel heeft de maximale korting van 8 tot 10 % (de gemiddelde korting bedraagt 7,8%)

De zorgverzekeraars geven aan dat  de zorginkoop voor collectiviteiten niet anders is dan voor individuele verzekerden. Ook zijn de kosten van beheer niet anders. Dit betekent dus dat de gemiddelde verzekerde vanuit een collectiviteit dezelfde gemiddelde kosten met zich meebrengt als een individuele verzekerde. De korting is dus niet gebaseerd op verminderde kosten voor de zorgverzekeraar.

Daarnaast wordt door zorgverzekeraars in de onderhandelingen met bv. werkgevers soms extra afspraken gemaakt met betrekking tot de gezondheidsbevordering van de werknemers of met ouderenorganisaties voor bepaalde extra ’s voor de oudere. Ook komt het voor dat vooral bij collectiviteiten tussenpersonen betrokken zijn die door de zorgverzekeraar worden betaald met en provisie. Ook wordt veel kosten gemaakt door zorgverzekeraars om collectieve contracten in hun portefeuille te krijgen.

Onlangs zond minister Schippers deze notitie zonder opmerkingen of ideeën van haar zijde naar de Tweede Kamer. Wij zijn benieuwd wat de tweede Kamer met deze informatie gaat doen

Aktie “Stop de stapeling” loopt nog steeds

Als gevolg van de stapeling van maatregelen die hun koopkracht treffen, zijn de afgelopen jaren steeds meer ouderen in moeilijkheden gekomen. Hogere zorgkosten, stijging van vaste lasten, meer eigen bijdragen, hogere uitgaven (terwijl het pensioen niet meegroeit en binnenkort misschien wel wordt gekort) en minder financiële compensatie.

Op dit moment zijn de politieke partijen in Den Haag druk bezig hun verkiezingsprogramma’s en de verkiezingsstrijd voor te bereiden. Daarom is het hard nodig dat aandacht wordt gevraagd voor de ouderen met een smalle beurs.

De ouderenorganisaties NVOG, PCOB, Unie KBO, KNVG en NOOM gaan dus voorlopig door met de actie Stop de stapeling. U kunt nog steeds een e-card te sturen naar één of meer Tweede Kamerleden van uw keuze. U kunt in uw e-card ook tekst meesturen aan het betreffende kamerlid.
Voor het sturen van een e-card, klik u hier.