Verslag ledenvergadering

Verslag  ledenvergadering Ouderen Vereniging Almelo op 12 april  2022 in de Kauwe te Almelo

Notuliste: Florieke Schmal

Aanwezig: 70 leden incl. bestuur

Afwezig met kenisgeving: Lokke de Haan, Miny en Cor Kijk in de Vegte. Roel en Pia Pekelder, Andrea Postmus, Marina van de Vegte, Peter van de Molen, Henk Stapper, Louise Paerel, Henk Kloosterhof en Han Buijs

 1. Opening en mededelingen.

De voorzitter Henk Snoeyer heet een ieder welkom en spreekt zijn waardering uit dat er zo veel leden zijn op komen dagen.

 1. Verslag ledenvergadering 16 juni 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Inhoudelijk jaarverslag 2021

Florieke leest een verkort jaarverslag voor.

Onder andere de volgende dingen zijn gepasseerd.
Vele activiteiten werden afgelast wegens Corona.
Wel werd er het een en ander gedaan om de leden op de hoogte te houden.

Het seniorenjournaal is wel elke maand uitgekomen.

Aan het einde van het jaar werd er in plaats van een eindejaarsbijeenkomst een leuk kerstpakket uitgedeeld.

De zomerschool ging daarom ook niet door evenals het kerstdiner dat de activiteitencommissie j weer zouden organiseren voor het Nationaal ouderenfonds
Ook het ROC ging dicht waardoor de lunches geen doorgang konden vinden.
Louise Parel heeft wel zo veel mogelijk zieke en jubilarissen bezocht.
Er zijn 25 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging, o.a. het rondbrengen van het Seniorenjournaal, de activiteitencommissie, het bestuur.
Onder applaus wordt het jaarverslag vastgesteld.

 1. Financieel Jaarverslag 2021 en verslag kascommissie.

De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven.  We eindigen met een positief saldo.

Vervolgens deelt Wim Ardesch, namens de kascommissie, mee dat alles in goede orde is bevonden..

De vergadering besluit het financieel verslag 2021 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren.

 1. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023 ( € 25,00 per jaar)

De begroting wordt vervolgens ook vastgesteld.

Dit betekent tevens dat de contributie voor 2023 ook is vastgesteld. En dus op € 25,00 per jaar blijft staan.

Wel wordt opgemerkt dat, in geval de gemeentelijke subsidie wordt gewijzigd, er een nieuw beraad volgt over de hoogte van de contributie.

 1. Benoeming 2 leden van de kascommissie 2022

Wim Ardesch en Lucy Legebeke verlaten onder dankzegging, de kascommissie. Joke van de Klis en Henk Lindeboom worden vervolgens aangesteld.

 1. Bestuurszaken:
  1. Henk Snoeyer blijft voor de volgende 2 jaar aangesteld als voorzitter..
  2. Hans Buijs blijft ook aan als penningmeester voor de komende 2 jaar
  3. Henk Stapper verlaat na vele jaren het bestuur en wordt met algemene stemmen benoemd tot erelid van de OVA

Er is een vacature voor nieuwe leden voor het bestuur en Henk Snoeyer roept.mensen op om zich te melden.

 1. Belangenbehartiging en de COSBO.
  Henk Snoeyer geeft een korte samenvatting over wat de Cosbo en de afgelopen jaar gedaan heeft.

.

 1. Belangenbehartiging richting de gemeente t.a.v. wonen en digitalisering
 2. Speerpunten, die opgesteld zijn door de Cosbo en aan de gemeente zijn overgedragen toetsen of die ook uitgevoerd worden
 3. Seniorenmarkt was uitgebreider en op verschillende plekken
 4. Algemeen gebeuren, de Huba’s (Hulp bij belastingaangifte) valt onder de verantwoording van de Cosbo en deze gaat ook de opfriscursussen coördineren vanaf 2022.. Aanmelding van voor de Huba’s gebeurd dan via Almelo Sociaal
 5. Coalitie “Kom er bij”. Er is een meldpunt opgericht
 6. Project Havenkade is een projekt van seniorenappartementen in de binnenstad.. Joop Arends merkt op, dat de gemeente niet nog meer senioren in de binnenstad willen huisvesten.
 7. Voor de enquêtes zijn er nieuwe mensen nodig. Hij vraagt mensen om zich daarvoor te melden. Tot nu toe zijn er slechts 3 enquêtes geweest, dus het is niet een tijdrovende bezigheid. Verschillende mensen geven zich na de vergadering op.

 

 1. Roel Dragt presenteert ons nieuwe logo en vermeldt dat we de website ook in die
  trant zullen aanpassen. Het is kleurig en toepasselijk voor deze tijd. Hij laat de
  nieuwe banner zien.
  We hebben afgelopen jaar het 300 ste lid ingeschreven en wij willen al onze
  leden daarom verrassen met een presentje, dat met het volgende
  seniorenjournaal wordt uitgedeeld.
  Door de toegankelijkheid van de website en de grote aantal activiteiten, die
  veelal in het Huis van Katoen plaatsvinden is het aantal leden gestegen
  boven de 300.
 2. Coby Noordhof  geeft aan, dat de activiteitencommissie het thema heeft “schatgraven in eigen tuin”.

Er is altijd een activiteit op de laatste vrijdag van de maand in het HvK
Laatste maandag van de maand is er “Toafelproat” met iemand van Heracles
Er is een leesgroep opgericht
Er worden regelmatig buitenactiviteiten georganiseerd
Het Event is op18 oktober en tegelijk wordt ook het 10 jarig bestaan van de OVA gevierd.

 1. Roel Dragt
  Roel doet een oproep aan de leden om zich te melden met hun hobby,
  eventueel voor een kleine tentoonstelling tijdens het Event en/of een foto of film.
  Ook roept hij leden op om zich bij hem te melden voor het oprichten van een
  band met muziek uit de jaren 60.
 2. Verloting
  Aan het begin van de vergadering is er aan iedereen een lootje uitgereikt en
  vindt er een verloting plaats.
 3. Rondvraag
  Wim Ardesch bedankt het bestuur voor hun inspanningen. 
 4. Sluiting
  Henk Snoeyer sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen

Meer berichten